Nieuwe G-nummerplaat voor landbouwvoertuigen

 G-plaatDe FOD Mobiliteit heeft vanaf 1 juni 2013 een nieuwe nummerplaat ingevoerd die enkel toegekend zal worden aan landbouwvoertuigen.

Deze nummerplaat heeft witte letters op een rode reflecterende achtergrond, voorafgegaan door een blauwe Belgische euroband. Tot op heden hadden uitsluitend de transitplaten voor korte termijn deze kleurcombinatie.

De combinatie bestaat uit drie groepen karakters: de indexletter G, een groep van drie letters, beginnend met de letter L en een groep cijfers gaande van 001 tot 999.

De letter G verwijst naar het type rijbewijs nodig voor het besturen van tractorenDe L staat voor Landbouwvoertuigen

Het is de eerste keer dat er een nieuwe indexletter gebruikt wordt sinds de invoering van de Europese types van Belgische nummerplaten. Binnenkort zullen er andere indexletters volgen, zoals de S voor scooters en bromfietsen en de I voor ongewone voertuigen ('inhabituels').

Waarom deze nieuwe plaat?
Sinds enkele jaren en steeds vaker stelt men vast dat landbouwvoertuigen worden gebruikt voor geheel andere doeleinden dan landbouw. Al te vaak worden deze voertuigen gebruikt om op onze wegen aarde te vervoeren in het kader van grond- en wegenwerken, om sneeuw te ruimen, om zout te strooien, ...

Doordat dergelijke landbouwvoertuigen

  • gebruik mogen maken van rode gasolie die vrijgesteld is van accijnzen,
  • dat zij niet onderhevig zijn aan de technische controle, en
  • bestuurd mogen worden door een persoon die houder is van een speciaal rijbewijs (rijbewijs G),

is er, wanneer zij taken uitvoeren van gewone transportbedrijven sprake van oneerlijke concurrentie.

Op uitdrukkelijke vraag van alle federaties van transportbedrijven en de landbouwfederaties, werd de G-kentekenplaat ingevoegd in het KB op de Inschrijving van Voertuigen.

De G-platen zijn exclusief voorbehouden voor tractoren die gebruikt worden voor land- en tuinbouw, visserij en bosbouw en worden toegekend op basis van een vergunning afgegeven door de FOD Financiën die de houder toelaat rode diesel te gebruiken en zo dus genieten van een gunstig fiscaal regime.

De rode achtergrond van de nummerplaat verwijst naar de rode diesel en zal een vlotte controle van politie en douane mogelijk maken om frauduleus gebruik van rode diesel tegen te gaan.

Wie kan een G-plaat aanvragen?
De aanvrager moet beschikken over een vergunning van de FOD Financiën houdende een totale vrijstelling van accijnzen om met rode gasolie te rijden, overeenkomstig artikel 429, §2, i van de programmawet van 27/12/2004. Deze vergunning wordt toegekend voor de uitoefening van werkzaamheden i.v.m. landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouw.

De landbouw- of bosbouwtrekker mag met rode gasolie rijden en voor andere dan landbouwactiviteiten worden gebruikt, indien deze andere activiteiten aan de FOD Financiën, in het kader van de vergunning, werden aangegeven (gemengde activiteit). In dat geval mag de trekker met rode gasolie en een rode kentekenplaat blijven rijden, maar de volledige accijnzen moeten voor deze andere activiteiten worden betaald.

Zodra de titularis van de G-kentekenplaat niet meer de vrijstelling geniet, moet hij de kentekenplaat aan de DIV teruggeven.

Voor welke voertuigen kan een G-plaat aangevraagd worden?
De categorieën van voertuigen die in aanmerking kunnen komen voor een G-kentekenplaat zijn T1, T2, T3, T4, C1, C2, C3 en C4 (genre TL).

Vanaf wanneer?
Het Koninklijk besluit en het Ministerieel Besluit van 7 mei 2013 treden in werking op 1 juni 2013.
De nieuwe kentekenplaten worden dus vanaf deze datum voor elke nieuwe inschrijving afgegeven. Voor de regularisatie van de vóór deze datum ingeschreven tractoren is er een overgangsregeling voorzien, afhankelijk van de datum van eerste inschrijving van het voertuig:

Datum eerste inschrijving   Datum herinschrijven uiterlijk vóór                   
vanaf 1 januari 2007 tot 31 mei 2013, 1 januari 2014
vanaf 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2007          1 juli 2014
vóór 1 januari 2002 1 januari 2015

Na afloop van de regularisatieperiode (dus vanaf 1 januari 2015) zal de vrijstelling van accijnzen voor de landbouwtrekkers afhangen van het bezit van een kentekenplaat "G".

Heeft u een voertuig dat van deze vrijstelling geniet en dat moet heringeschreven worden, contacteer ons dan tijdig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Baeyens-Bosteels. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Akkoord