De Pinksterstorm erkend als ramp?

Tijdens het Pinkserweekend (7, 8 en 9 juni 2014) werd ons land getroffen door hevige onweders met overvloedige regenval, hagelbuien en hevige wind.hagel

Sommige regio's kregen het zeer zwaar te verduren: meer dan 100.000 woningen hebben schade aan daken, rolluiken, etc, en er werden meer dan 42.000 voertuigen door hagelbollen beschadigd.

Het overgrote merendeel van de schade aan woningen en hun inhoud kan dankzij de brandverzekering vergoed worden. Voor schade aan de carrosserie en de ruiten van voertuigen volstaat een beperkte omnium om de schade op kosten van de verzekeraar te laten herstellen, meestal zonder vrijstelling.

Maar de eigenaars die niet kunnen terugvallen op een verzekeringsdekking, kijken natuurlijk hoopvol in de richting van het "Rampenfonds".

 

De kans dat de Pinkerstorm als ramp zal erkend worden, is gelukkig zeer groot. Schadelijders zullen zich dus waarschijnlijk kunnen richten tot het Rampenfonds om vergoeding te vragen.

Maar dit is zeker geen volledig vangnet. Integendeel.

Enkel die goederen die niet via een gewone brandverzekering kunnen verzekerd worden komen in aanmerking voor vergoeding.

Dit principe wordt meestal zeer strikt toegepast en gecontroleerd, zo komen voertuigen die beschadigd raken terwijl ze gestald zijn in een garage of carport niet in aanmerking, omdat ze verzekerbaar zijn via een normale brandverzekering.

Bovendien is de vergoeding meestal zeer beperkt en aan tal van voorwaarden onderworpen.

Gezien veel van onze cliënten schade leden, proberen we deze complexe materie hierna zo goed mogelijk samen te vatten.

Veel geduld...

De getroffen gemeenten en steden verzamelen eerst zo veel mogelijk gegevens en maken een volledig dossier over aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister van Binnenlandse Zaken vraagt.

De Directie Rampenschade van het FOD Binnenlandse zaken bepaalt – na advies van het KMI - of de storm als een uitzonderlijk fenomeen kan beschouwd worden. Ook de financiële impact van de ramp speelt hierbij een rol.

Hierna neemt de Ministerraad een beslissing, die in het Staatsblad wordt gepubliceerd.
Pas na de verschijning in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp en kunnen benadeelden hun dossier indienen. In het KB wordt tevens de geografische omvang omschreven en de regels voor de indiening van de aanvraag tot schadevergoeding.

Gelet op het enorm aantal benadeelden, zal het na het verschijnen van het KB het nog ettelijke maanden duren vooraleer alle dossier behandeld zijn.

Hoe een aanvraag indienen?

Schadelijders dienen uiterlijk vóór het verstrijken van de derde maand na de maand van publicatie in het Staatsblad een aanvraag indienen.
Stel dus dat het KB in het Staatsblad verschijnt op 10 juli, dan is er tijd tot en met 30 oktober 2014.

De aanvraag moet gebeuren op basis van officiële formulieren die in tweevoud en liefst aangetekend opgestuurd dienen te worden naar de Gouverneur van de Provincie waar de goederen beschadigd raakten (via deze link vindt u de adressen per Provincie).

De eigenaar van de beschadigde goederen, vult één algemeen formulier in en één of meerdere bijzonder(e) formulier(en).
Er zijn 2 algemene formulieren, één voor vennootschappen (of andere rechtspersonen) en één voor fysieke personen.
Daarnaast zijn er 5 bijzondere formulieren, afhankelijk van de aard van de geteisterde goederen:

  • Formulier A: voor alle gebouwen en "beweegbare" lokalen (bijvoorbeeld caravans) die als woning gebruikt worden;
  • Formulier B: voor roerende goederen van degelijks of huishoudelijk gebruik (meubels, kledij, voertuigen, etc...)
  • Formulier C: voor professionele bedrijfsuitrusting en voorraden voor alle beroepen, met uitzondering van de landbouw
  • Formulier D: voor alle goederen die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitzondering van de gebouwen zelf en de gronden;
  • Formulier E: voor de gronden die voor beroepsdoeleinden worden aangewend en voor de bosaanplantingen.

Per 'geteisterd complex' moet een afzonderlijk bijzonder formulier ingevuld te worden: als er bijvoorbeeld schade is aan een woning én aan een caravan, dan dient er voor beide een afzonderlijk formulier A ingevuld te worden.

De aanvraag voor schadevergoeding moet zo gedetailleerd mogelijk zijn. De officiële formulieren dienen dus aangevuld te worden van alle belangrijke documenten en bewijsstukken (bijvoorbeeld facturen, akten, boekhoudkundige stukken, foto's, ...).

We raden in ieder geval ook aan om de beschadigde goederen bij te houden voor expertise door de provinciale deskundigen.

Voor schade aan voertuigen (en andere goederen die op basis van formulier B worden aangegeven) dient een attest betreffende de gezinssamenstelling aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur van de domicilie van de schadelijder, en toegevoegd te worden bij de aanvraag.

In geval van schade aan onroerende goederen dient een eigendomsbewijs bijgevoegd te worden dat afgeleverd wordt door de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen.

Bij de aanvragen tot vergoeding door gehuwden met huwelijkscontract dient een kopie van dit contract te worden meegestuurd (eventueel op te vragen aan de notaris), en voor aanvragen van rechtspersonen of verenigingen de statuten.

Daarnaast moet ook een attest meegestuurd worden van de verzekeraar, waarin ofwel het detail van de verzekeringstussenkomst wordt vermeld, ofwel verklaard wordt dat er geen tussenkomst was. Een seintje aan ons kantoor volstaat om u dit document te bezorgen.

Niet alleen alle officiële formulieren, maar ook alle bewijsstukken moeten in twee exemplaren worden opgestuurd.

Vergoeding

Schadelijders moeten sowieso rekening houden met een vrijstelling van 250,00 EUR.

Voor 'roerende goederen van dagelijks of huishoudelijk gebruik' (formulier B) zijn er wettelijke tabellen (KB van 20 augustus 1976) met forfaitaire of maximale vergoedingen per eenheid, maar vooral ook met het maximale aantallen die per "huishouden" voor vergoeding in aanmerking komen.

Zo wordt er maximaal één auto per gezin vergoed. In de wet is er trouwens sprake van "motorvoertuigen voor gezinsgebruik". Of dit betekent dat lichte vrachtwagens of minibussen uit de boot vallen voor particulieren is ons niet duidelijk. Wij raden de eigenaars van deze voertuigen toch aan om een aanvraag in te dienen.

Of een voertuig überhaupt in aanmerking komt voor vergoeding voor particulieren is afhankelijk van het fiscale vermogen en de grootte van het gezin. Hoe groter het gezin, hoe groter de fiscale PK van het voertuig mag zijn. Maar de lat ligt bijzonder laag.

De wettelijke tabel voor motorvoertuigen voor privégebruik vindt u via deze link, alsook enkele voorbeelden ter illustratie.

De totale vergoeding vanwege het Rampenfonds wordt als volgt berekend:

  • De provinciale expert raamt de normale kosten voor herstel of vervanging van de beschadigde goederen (= brutobedrag).
  • Dit bedrag wordt verminderd met de waarde van recupereerbare materialen en de slijtage (er wordt niet enkel met sleet door ouderdom of gebruik rekening gehouden maar ook met "economische sleet", bijvoorbeeld een oude niet meer in gebruik zijnde loods) (= nettobedrag).
  • De vergoeding wordt procentueel vergoed per schijven met een maximale vergoeding per schijf.

Deze tabel en een uitgewerkt voorbeeld vindt u via deze link.

Copyright © 2018 Baeyens-Bosteels. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Akkoord