Juridische info

Hieronder vind je onze officiële contactgegevens.

Baeyens | Bosteels
Telefoonnummers: 052 399 710 of 052 365 860
Faxnummer: 052 345 215
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gegevens van het kantoor

Hieronder vind je onze wettelijke gegevens

Baeyens | Bosteels is de handelsbenaming waaronder volgende vennootschappen optreden:

 • Bosteels Marc Geldzaken Verzekeringen NV
  Rechtsvorm: naamloze vennootschap
  Zetel: Broekstraat 13, 9255 Buggenhout
  Ondernemingsnummer: RPR 0427.895.110
  Tussenpersoon verzekeringen, bank- en beleggingsdiensten FSMA 013189 A-cB (*)
 • Verzekeringskantoor L. Baeyens NV
  Rechtsvorm: naamloze vennootschap
  Zetel: Stationsstraat 11 A, 9255 Buggenhout
  Ondernemingsnummer: RPR 0400.274.161
  Tussenpersoon verzekeringen FSMA 013384 A (*)

(*) Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Disclaimer website

De toegang tot de beschikbare informatie op de site van Baeyens-Bosteels (www.baeyens-bosteels.be) is onderworpen aan onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door u toegang te verschaffen tot de website en er gebruik van te maken, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk het geheel van deze voorwaarden. Baeyens-Bosteels behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de site en de inhoud ervan, te allen tijde te wijzigen. Wij raden u dus aan om deze regelmatig te raadplegen.

Op de website aanwezige informatie
Deze website bevat algemene informatie over Baeyens-Bosteels, de door haar verstrekte diensten en aangeboden producten.
Baeyens-Bosteels waakt naar best vermogen over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de toegankelijkheid ervan betreft. We stellen alle redelijke middelen in het werk om op de website correcte en actuele gegevens weer te geven.
De inlichtingen, opinies en simulaties op onze website zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders.
Baeyens-Bosteels geeft geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, gegevens of publicaties. De informatie wordt buiten elke aansprakelijkheid van Baeyens-Bosteels vertrekt.
De verstrekte inlichtingen houden geen offerte van diensten of producten in, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Zelfs in dat laatste geval is de offerte enkel geldig voor de personen die de site in België raadplegen of gebruiken, met uitsluiting van alle andere personen. Voor heel precieze inlichtingen, professioneel advies of een offerte dient u zich te wenden tot Baeyens-Bosteels.

Intellectuele eigendom
De site van Baeyens-Bosteels wordt als creatie beschermd door het auteursrecht. De merken, logo's, grafische creaties, foto's, animaties, video's en teksten op de site behoren tot de intellectuele eigendom van Baeyens-Bosteels of zijn partners (leveranciers e.d.) . Ze mogen dus, op straffe van gerechtelijke vervolging, niet worden gekopieerd, gebruikt of uitgebeeld zonder onze voorafgaande en schriftelijke toelating.

Hyperlinks
Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan Baeyens-Bosteels niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit websites van derden naar onze website, noch voor de inhoud van deze sites. Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina's, naar bestanden of toepassingen van onze website, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van Baeyens-Bosteels.

Bovendien, behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt Baeyens-Bosteels geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die vanop onze website naar de websites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze websites. De toegang tot deze websites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze websites onderworpen kunnen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op onze website. Baeyens-Bosteels is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.

Persoonlijke levensfeer

Ons kantoor moet voor uw contracten en/of dienstverlening persoonsgegevens verwerken. Uw gegevens kunnen volledig of ten dele overgemaakt worden aan partijen die bij deze contracten betrokken zijn (verzekeringsmaatschappij(en), kredietinstelling(en), bijstandsverleners, herstellers, experten, …). De gegevens kunnen door ons kantoor ook verwerkt worden voor commerciële doeleinden. Wilt u geen commerciële informatie van ons kantoor ontvangen dan kan u ons dit laten weten.

Conform de wet van 8 december 1992 heeft u recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, www.privacycommission.be.

Het kan gebeuren dat ons kantoor medische en/of gevoelige gegevens van u moet verwerken met het oog op het goede beheer van uw dossier. De gegevens zullen door ons kantoor enkel gebruikt worden voor de onderschrijving en het beheer van de contracten en dossier(s).

Aangeboden diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

We doen dit voor volgende takken waarvoor we een FSMA-erkenning hebben:
1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
5: Luchtvaartuigcasco;
6: Casco zee- en binnenschepen;
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
11: BA luchtvaartuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: Krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Vergoeding en verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Belangenconflictenbeleid

1. Wetgevend kader
Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2. Welke belangenconflicten?
Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor; 

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor
Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om: - Een interne instructienota; - Een aangepast verloningsbeleid; - Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten; - Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant; - Een regeling inzake het ontvangen van voordelen; - Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is. Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

procedure

 

5. Specifieke transparantie
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Klachtenbeleid en -regeling

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.ombudsman.as. 

 

U bevindt zich hier: Home Juridisch

Live support

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.